Politika privatnosti i uslovi korišćenja sajta www.e-zdravlje.rs

Korišćenjem ovog web sajta www.e-zdravlje.rs prihvatate ove Uslove korišćenja kao i pravno obavezujući odnos koji se konstituiše između vas kao Korisnika i firme Neana Digitalna Agencija Beograd, koja je vlasnik ovog web sajta i aplikacije. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja dajete svoj bezuslovni i neopozivi pristanak da ćete se tokom boravka na sajtu pridržavati ovih Uslova korišćenja.

Pojedini izrazi korišćeni u ovim Uslovima korišćenja imaju sledeće značenje:„Usluga“ je činjenje dostupnim Korisniku sadržaj koji se objavljuje na sajtu www.e-zdravlje.rs u lične i nekomercijalne svrhe. Neana Digitalna Agencija Beograd (“Agencija”) pruža, a Korisnik koristi Uslugu, pristupajući Sadržaju; „Korisnik“ (u množini: „Korisnici“) je lice odnosno lica, fizička ili pravna, strana ili domaća, koja koriste Uslugu, bez obzira na vrstu uređaja sa kojeg pristupaju, vreme pristupa, trajanje korišćenja Usluge, kao i bez obzira na fizičku ili elektronsku adresu sa koje pristupaju sajtu www.e-zdravlje.rs; „Sadržaj“ podrazumeva tekst, multimediju, grafiku, slike, zvukove, video, audio-vizuelne kombinacije, interaktivne funkcije i drugi materijal koji se objavljuje na sajtu www.e-zdravlje.rs kojem se može pristupiti, bez obzira na oblik saopštavanja Korisniku; “Sajt” je internet sajt “E-Zdravlje” koji se objavljuje na adresi www.e-zdravlje.rs i koji je u vlasništvu Neana Digitalna Agencija Beograd; „Komentari“ su komentari koje Korisnik objavljuje na sajtu; „Kolačići“ (Cookies) su mali tekstualni fajlovi koji se u okviru pružanja Usluge, prenose na elektronsku opremu putem koje Korisnik pristupa Sadržaju;

Sastavni deo ovih Uslova korišćenja su Politika privatnosti i Politika o kolačićima.

Svi sadržaji objavljeni na sajtu su u isključivom vlasništvu Neana Digitalna Agencija Beograd.

Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje Sadržaja ili bilo kog dela Sadržaja sa sajta ili aplikacije, bez prethodnog pisanog odobrenja ili pisane saglasnosti kompanije Neana Digitalna Agencija Beograd.

Sadržaj sajta kao i svi delovi Sadržaja predstavljaju zaštićeno autorsko pravo koje pripada Neana Digitalna Agencija Beograd odnosno isti je u režimu zaštićenog autorskog prava trećih lica koja su prenela pravo korišćenja istih na Neana Digitalna Agencija Beograd. Korišćenjem Sadržaja ne stičete vlasništvo na bilo kom delu Sadržaja kojem pristupate.

Intelektualna svojina, uključujući sve zaštićene znakove, logo znakove, tekstove, podatke, fotografije i/ili grafizme, kao i celokupan Sadržaj dostupan na sajtu je u isključivom vlasništvu kompanije Neana Digitalna Agencija Beograd.

Nepoštovanje Uslova korišćenja, odnosno neovlašćeno korišćenje Sadržaja uključujući ali ne ograničavajući se na umnožavanje, kopiranje, emitovanje, činjenje dostupnim na bilo koji drugi način, putem bilo kog medijuma, predstavlja povredu tih prava shodno pozitivnim propisima važećim u Republici Srbiji te podleže građanskoj i krivičnoj odgovornosti.

Na sve sporne odnose između ugovornih strana koji nastanu usled korišćenja Usluge, primenjivaće se pravo Republike Srbije, a u slučaju eventualnog spora, ugovara se nadležnost suda u Beogradu. Neana Digitalna Agencija Beograd zadržava pravo da u bilo kom trenutku, bez prethodne najave ,izmeni ove Uslove korišćenja i neće biti odgovorna ni za kakve moguće posledice proizašle iz promena Uslova korišćenja. Promene uslova korišćenja stupaju na snagu u trenutku objavljivanja na sajtu.
Odricanje i ograničenje od odgovornosti

Sadržaj koji se nalazi na sajtu ili bilo koji deo predmetnog Sadržaja ne može se smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu bilo koje imovine ili prava, niti se isti ima ili može smatrati dovoljnom informacijom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka.

Celokupan Sadržaj, koji pored intelektualne svojine uključuje i objavljivanje informacija, mišljenja, analiza, zaključaka, prognoza i projekcija, podložan je izmenama. Neana Digitalna Agencija Beograd zadržava pravo da u svakom trenutku, po svom izboru izvrši izmenu ili uklanjanje Sadržaja.

Određeni deo Sadržaja koji se prikazuje na sajtu obezbeđuju treća lica (baneri, pop-up i sl.). Neana Digitalna Agencija Beograd nije odgovorna za sadržaje trećih lica ni u kom delu.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja saglasni ste i razumete da se Sadržaj isporučuje Korisnicima takav kakav je, u obliku u kojem je učinjen dostupnim, sa svim eventualnim greškama i bez bilo kakvih izričitih ili prećutnih garancija u pogledu kvaliteta ili količine Sadržaja ili funkcionisanja sajta. Neana Digitalna Agencija Beograd ne garantuje da će pružanje usluge preko sajta i/ili aplikacije biti bez grešaka ili prekida u radu i pouzdanje u funkcionisanje Usluge je u potpunosti rizik Korisnika.

Neana Digitalna Agencija Beograd ni u kom slučaju neće biti odgovorna za nefunkcionisanje Usluge, kao ni za smetnje, kašnjenja ili prekide u njenom funkcionisanju, koji su prouzrokovani uticajima van kontrole Agencije, a koji se nisu mogli predvideti, sprečiti ili izbeći, uključujući bez bilo kakvih ograničenja: obustave rada, štrajkove, nesreće, tehničke smetnje, neispravnosti programa ili sredstava komunikacija (softvera ili hardvera), nemire, ratove, odluke nadležnih organa i dr. Kompanija će u ovakvim slučajevima uložiti svoje najbolje napore koji su u skladu sa poslovnom praksom, kako bi u što hitnijem roku omogućila nesmetano funkcionisanje Usluge.

Razumete i saglasni ste da Neana Digitalna Agencija Beograd nije odgovorna za bilo kakvu štetu (materijalnu ili nematerijalnu, direktnu ili indirektnu, stvarnu ili buduću) ili bilo kakve gubitke ili izmaklu korist koji bi mogli da nastanu usled: nefunkcionisanja usluge i to sajta; nemogućnosti upotrebe sajta; performansi sajta; bilo kakvih grešaka ili propusta u radu sajta; kao ni za bilo kakvo oštećenje računara, mobilnog uređaja ili druge opreme ili tehnologije bilo kojeg korisnika koji bi nastali u vezi sa korišćenjem sajta, uključujući, ali ne ograničavajući se na štetu od bilo kakvog kršenja bezbednosti, privatnosti ili računarskog virusa, greške, prevare, prekida u radu, kvara na uređaju ili mreži ili bilo koje druge smetnje uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak podataka, kvarove ili neispravnost uređaja.

Razumete i prihvatate da Neana Digitalna Agencija Beograd u pružanju svojih usluga koristi servise trećih lica (“Dobavljači”) koja nisu pod kontrolom Neana Digitalna Agencija Beograd. Agencija ne daje bilo kakve garancije i neće biti odgovorna za postupke ili propuštanja bilo kog dobavljača kao ni za nefunkcionisanje servisa dobavljača. U slučaju smetnji u radu servisa dobavljača, Agencija će uputiti Korisnike da se obrate direktno dobavljaču i uložiće razumne napore sa svoje strane da omogući pravilno i potpuno funkcionisanje Usluge.

Obaveze posetilaca/korisnika sajta

U cilju efikasnog, bezbednog i neometanog korišćenja sadržaja koji se nalazi na sajtu nije dozvoljeno:

a) objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje sadržaja koje je u suprotnosti sa važećim propisima;

b) objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje uvredljivog, vulgarnog, pretećeg, rasističkog ili šovinističkog sadržaja, kao i sadržaja koji na bilo na bilo koji način može da prouzrokuje štetu bilo kom licu;

c) objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne ili kojima se povređuju prava drugih lica;

d) lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog, pravnog ili fizičkog lica;

e) manipulisanje i zloupotreba identifikatorima da bi se prikrilo poreklo sadržaja koji se objavljuje, šalje, razmenjuje ili prenosi;

f) objavljivanje, razmena i slanje neželjenog sadržaja korisnika bez njihovog pristanka ili traženja, kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, spam poruke, lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, navode ili tvrdnje koje mogu zavarati korisnike;

h) objavljivanje, slanje, razmenjivanje i prenošenje sadržaja s virusima ili sličnim štetnim fajlovima ili programima;

i) prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca sajta i/ili aplikacije.

Zadržavamo pravo da uklonimo sadržaj koji smatramo neprimerenim ili koji nije u skladu sa Uslovima korišćenja. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja nastane kao posledica njihovih aktivnosti.

Pravila komentarisanja

Sajt www.E-zdravlje.rs podstiče komentarisanje vesti. Pozdravljamo slobodnu razmenu ideja među čitaocima i nikada ne cenzurišemo komentare na osnovu političke pripadnosti. Posvećeni smo održavanju društveno angažovanog, informativnog razgovora sa iskazivanjem međusobnog poštovanja.

Koristimo sistem naknadne moderacije komentara. Objavljeni sadržaj se uklanja ako se proceni da ipak nije primeren ili nakon validne i verodostojne predstavke dobijene od strane trećeg lica.

Na sajtu www.E-zdravlje.rs komentarisanje je besplatno, brzo, anonimno i bez cenzure, ali i dalje mora biti u skladu sa osnovnim pravilima komentarisanja, ili bolje rečeno – civilizovanog ponašanja. Svi komentari prolaze brzu premoderaciju pre objavljivanja. Svaki korisnik mora poštovati osnovna pravila navedena u daljem tekstu.

SMERNICE ZA OBJAVLJIVANJE KOMENTARA

1) Ne tolerišemo rasizam, seksizam, homofobiju ili druge oblike govora mržnje ili bilo kakvo ponašanje koje se na bilo koji način može tumačiti kao takvo.

– Ne vređajte ljude, a naročito ne vređajte ljude na osnovu njihovog seksualnog identiteta, religije ili nacionalnosti.

– Pristojno izražavanje mišljenja koje NIJE na bilo koji način zloupotreba, agresija, pretnja ili govor mržnje, ne smatra se uvredljivim, čak i ako ga pojedinci doživljavaju tako.

– S druge strane, izražavanje bilo kakvog mišljenja koje na bilo koji način predstavlja zloupotrebu, agresiju, pretnju ili govor mržnje, uvek se smatra uvredljivim čak i ako se to isto mišljenje izražava pristojnim rečnikom.

– Ne promovišite nasilje ili bilo kakve grupe povezane sa nasiljem.

– Kada javna osoba premine ili joj bude dijagnostikovana teška bolest, prilikom komentarisanja takve vesti preporučujemo dozu uzdržanosti i pijeteta.

2) Podržavamo raspravu i kritike – posebno sopstvenog sadržaja – ali lični napadi, trolovanja i zlostavljanja se neće tolerisati.

Napadi na ličnost

– Ne navodite lična imena drugih čitalaca i ne uznemiravajte druge čitaoce ili bilo koje druge osobe. Slobodni ste da kritikujete ideje drugih, ali nećemo tolerisati uvrede ili pretnje.

– Ne ponižavajte nikoga ni na koji način. To što niste bili nepristojni ili vulgarni ne znači da možete da ponižavate druge.

– Ne otkrivajte nečiji stvarni identitet ili lične podatke.

– Nemojte se pretvarati da ste neko drugi i da ste povezani sa nekim sa kim niste.

– Svi neprimereni komentari koji bi mogli predstavljati pretnju bilo kome biće prijavljeni nadležnim državnim organima.

Bez trolovanja, molimo vas! Ne dozvoljavamo komentare koji, namerno ili ne, provociraju bilo kog pojedinca ili grupu .

Bez spamovanja, molimo vas! Ne koristite velika slova („ALL CAPS“) ili druge ometajuće tehnike. Ne ponavljajte isti ili slični komentar iznova i iznova.

NE BUDITE BOT! Molimo vas, imajte samopoštovanja. Objavljivanje identičnih ili sličnih komentara (koji fingiraju razliku unošenjem minimalnih promena u prethodni komentar) imaće za posledicu brisanje istih.

3) Zadržavamo pravo da uklonimo bilo koji sadržaj koji je na bilo koji način krajnje uvredljiv ili preteći i da ograničimo ili ukinemo konverzacije koje vode u besmislene uvredljive rasprave.

– Ne radite, ne pišite i ne ohrabrujte ništa nezakonito.

– Ne podstičite bahatost ili opscenost (čak i ako su neka slova „lukavo“ zamenjena zvezdicama ili skraćenicama), bilo u vašim komentarima ili potpisu.

– Ako kopirate deo drugog komentara koji sadrži neprikladan sadržaj i koristite ga u svom komentaru, i vaš komentar podleže brisanju.

4) Uklonićemo sve komentare koji su očigledno komercijalni ili na neki drugi način slični „spamu“.

– Objavljivanje reklama ili veza do spoljnih izvora koji vode ka oglasima, lažnim veb lokacijama itd, dovodiće do brisanja komentara sa takvim sadržajima.

– Ne kršite prava drugih (npr. autorska prava, žig ili nečiju privatnost).

– Ne postavljajte nikakav sadržaj koji sadrži virus.

Kršenje ovih pravila može rezultirati brisanjem uvredljivih komentara.

* Sadržaj objavljenih komentara ne predstavlja mišljenje, oduku ili stav Neana Digitalna Agencija Beograd, tako da tekstualni sadržaj komentara isključivo predstavlja mišljenje i stav Korisnika.

* Isključivo ste odgovorni za sadržaj i autorska prava u okviru vašeg komentara, te Neana Digitalna Agencija Beograd nema bilo kakvu odgovornost prema trećim licima. U tom smislu, ukoliko treće lice podnese zahtev za naknadu nastale štete protiv Neana Digitalna Agencija Beograd, bićete u obavezi da stupite u postupak u svojstvu umešača na strani Agencije, da dostavite sve relevantne dokaze i informacije kao i da nadoknadite svaku vrstu štete koju Neana Digitalna Agencija Beograd pretrpi zbog sadržaja vašeg komentara.

Nije potrebno da se registrujete da biste ostavili komentar!

Molimo vas, prijavite zloupotrebu! Budite sigurni da naši moderatori stalno rade na brisanju neprikladnih komentara, ali slobodno nam pomozite u stvaranju bogatih i smislenih rasprava prijavljivanjem bilo kakvih komentara ili ponašanja u odeljcima komentara koje smatrate neprikladnim, a mi ćemo ga pregledati u najkraćem mogućem roku.

S druge strane, molim vas, ne pokušavajte da nas obaveštavate neželjenim upozorenjima o zloupotrebama samo zato što vam se nije dopalo nečije mišljenje koje ni na koji način ne predstavlja zloupotrebu, agresiju, niti predstavlja pretnju ili mržnju. Cenimo vaša upozorenja čak i ako su ponekad pogrešna, ali pokušaji „botovanja“ i „spamovanja“ u cilju cenzurisanja drugih korisnika neće biti tolerisani.

Kako da prijavim uvredljiv komentar ili SPAM?

Jednostavno pošaljite imejl na office@e-zdravlje.rs i biće upozoreni naši moderatori koji će ponovo pažljivo pregledati komentar.

Ostavljem komentara izričito ste saglasni sa Pravilima i uslovima korišćenja sajta čiji su sastavni deo ova Pravila komentarisanja.
Politika privatnosti

Neana Digitalna Agencija Beograd, čiji sajt koristite, poštuje vaše pravo na privatnost kao korisnika naših usluga i zato vas ovom Politikom privatnosti informišemo koje vaše podatke o ličnosti prikupljamo, zašto ih prikupljamo, kako ih koristimo, na koji način ih obrađujemo, kao i koja su vaša prava i na koji način možete da ih ostvarite. Obezbeđujemo da se lični podaci naših Korisnika obrađuju u skladu sa važećim odredbama propisa Republike Srbije kao i u skladu sa važećim odredbama direktive Evropske unije. Politika privatnosti se primenjuje na sve usluge i proizvode čije korišćenje uključuje obradu podataka o ličnosti.

Prilikom posete i korišćenja našeg sajta isključivo u informativne svrhe prikupljamo samo one vaše lične podatke koje prenosi vaš internet pretraživač, a što je tehnički neophodno kako bismo mogli da Vam prikažemo naš sajt i da obezbedimo stabilnost i sigurnost.

Isključivo nakon vašeg izričitog pristanka na korišćenje podataka, vaši će podaci biti čuvani i upotrebljeni za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. Podaci se čuvaju na “cloud” serverima kompanije “Dreamweb” i pristup podacima imaju samo ovlašćena lica Neana Digitalna Agencija Beograd.

U skladu sa odredbama Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka (Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta (EU) 2016/679 koja se primenjuje od 25.05.2018. godine) i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), imate sledeća prava u odnosu na obradu ličnih podataka sa naše strane, uključujući i obradu ličnih podataka i od strane naših pouzdanih partnera:

– pravo pristupa svojim podacima, uključujući i dobijanje kopije podataka,

– pravo na zahtevanje ispravke podataka,

– pravo na brisanje podataka,

– pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu za zaštitu ličnih podataka,

– pravo ograničavanja obrade podataka.

Ako se vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti, imate pravo da opozovete vašu prethodno datu saglasnost. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu saglasnosti pre vašeg opoziva.

Ako se vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti ili u svrhu ugovora (potrebnog za pružanje usluge), imate pravo na prenos ličnih podataka.

Imate pravo na ispravku podataka o ličnosti, odnosno imate pravo podneti zahtev za ispravku vaših netačnih podataka o ličnosti, kao i pravo da dopunite nepotpune podatke o ličnosti, između ostalog i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) označava vaše pravo na brisanje vaših podataka o ličnosti u sledećim slučajevima:

– kada vaši podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;

– kada opozovete pristanak na osnovu kojeg se obrada podataka o ličnosti i posebnih podataka o ličnosti vršila u jednu ili više svrha obrade, a nema drugog pravnog osnova za obradu;

– kada uložite prigovor na obradu podataka u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose,

– kada su vaši podaci o ličnosti nezakonito obrađeni i

– kada podatke o ličnosti moramo brisati radi poštovanja naših zakonskih obaveza u skladu sa pravom Republike Srbije.

Imate pravo na ograničavanje obrade vaših podataka o ličnosti u sledećim slučajevima:

– kada osporavate tačnost podataka o ličnosti ograničićemo obradu na period koji nam omogućava proveru tačnosti podataka o ličnosti;

– kada je obrada vaših podataka o ličnosti nezakonita, a protivite se brisanju podataka te umesto toga tražite ograničenje njihove obrade;

– kada više ne postoji potreba obrade vaših podataka o ličnosti, a zahtevate da sa obradom nastavimo radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane vaših pravnih zahteva; i

– kada uložite prigovor na obradu na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, očekujući potvrdu da li postoje zakonski razlozi za obradu podataka o ličnosti koji pretežu nad vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.
Pravo na prigovor

Imate pravo na prigovor, što znači da imate pravo uložiti prigovor Agenciji na obradu podataka o ličnosti. Kada uložite prigovor, Agenciji više nije dozvoljeno da obrađuje vaše podatke o ličnosti, osim ako postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

O vašem zahtevu za ostvarivanje prava u vezi sa vašim podacima o ličnosti, postupićemo u roku od 30 dana. Ovaj rok može u opravdanim slučajevima biti produžen za još 60 dana.

Nadzorno telo za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd (u nastavku teksta: Poverenik).

Imate pravo da podnese pritužbu Povereniku ako smatrate da je obrada podataka izvršena suprotno odredbama Zakona. Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na pravo da pokrenete druge postupke upravne ili sudske zaštite. Poverenik je dužan da Vas obavesti o toku postupka koji vodi, rezultatima postupka, kao i o pravu lica da pokrene sudski postupak u skladu sa članom 83. Zakona. Pritužba se podnosi u pisanom obliku, neposredno ili elektronski na obrascu Pritužba, poštom na gornju adresu ili na email: prituzba@poverenik.rs.
Kako možete ostvariti svoja prava?

Kako nas kontaktirati u vezi sa ličnim podacima?

Za obradu vaših ličnih podataka i sprovođenje vaših prava vezanih za obradu, možete se obratiti na sledeću adresu:

e-mail: office@neana.rs

adresa: ul. Milana Jovanovića 16, 11 000 Beograd, sa napomenom „Obrada ličnih podataka”

Na našim sajtovima i aplikacijama koristimo internet oznake, kao što su datoteke, npr. kolačići ili lokalna skladištenja, prikupljanje i obrada podataka o ličnosti za personalizaciju sadržaja i oglasa kao i analizu saobraćaja na sajtovima, aplikacijama i internetu. Na ovaj način, ovu tehnologiju koriste i naši pouzdani partneri koji takođe žele da plasirani oglasi odgovaraju Vašim potrebama.

Kolačići

Politika kolačića i drugih sličnih tehnologija koje koristimo na svim našem sajtu www.e-zdravlje.rs, u daljem tekstu „Proizvod“ kreiran od strane Neana Digitalna Agencija Beograd koji koristite.

Korišćenjem Proizvoda Neana Digitalna Agencija Beograd, pravilnim postavkama podešavanja pretraživača, saglasni ste da koristite kolačiće i druge slične tehnologije u skladu sa Politikom o kolačićima. Ako se ne slažete sa upotrebom kolačića ili sličnih tehnologija, ili želite da ograničite obim korišćenja kolačića i sličnih tehnologija, potrebno je da promenite postavke na odgovarajući način (kao što je to gore navedeno )

Šta su kolačići?

Kolačić je jednostavna tekstualna datoteka koja se čuva u veb pretraživaču dok korisnik pregleda neki veb sajt.

Kolačići obično sadrže naziv sajta sa kojeg korisnik posećuje sajt, i postojanje kolačića generiše jedinstveni broj koji se koristi za identifikaciju pretraživača za koje je potrebna veza sa sajtom. Ovom politikom, informacija o kolačićima se primenjuju i na druge slične tehnologije koje se koriste na sajtu koji je vlasništvo Neana Digitalna Agencija Beograd.

Druge slične tehnologije, koriste se kako bi se osiguralo optimalno korišćenje Vaših podataka, na primer, lokalno skladištenje, koje se koristi za čuvanje podataka snimljenih tokom korišćenja usluga u posebnom delu (memorija pretraživača). Pristup podacima u Lokalnom skladištu se može dobiti samo na veb lokaciji, sa koje su podaci sačuvani u pretraživaču. Podaci u Lokalnom skladištu čuvaju se i nakon što je pretraživač zatvoren.

U koju svrhu koristimo kolačiće ili druge slične tehnologije?

Neana Digitalna Agencija Beograd koristi kolačiće ili druge slične tehnologije u sledeće svrhe:

– da naše veb stranice i aplikacije funkcionišu brže i da se lakše koriste,

– u cilju optimizacije sadržaja kao i za odgovarajuće plasiranje reklamnih poruka, u skladu sa očekivanjima i interesovanjima Korisnika,

– u cilju prikupljanja statistika koje nam omogućavaju da razumemo kako se koriste veb lokacije i u cilju unapređenja funkcionalnosti i sadržaja.

Na stranicama Proizvoda Neana Digitalna Agencija Beograd mogu se koristiti:

Kolačići posete – nalaze se na uređaju samo kada koristite veb-stranicu Neana Digitalna Agencija Beograd;

Trajni kolačići – ostaju na vašem uređaju sve do definisanog životnog veka kolačića ili dok iste ne izbrišete u pretraživaču.

Za šta i kako se koriste kolačići:

Kolačići se koriste u cilju identifikacije prijavljenog korisnika, a u svrhu prikazivanja relevantnih informacija koje odgovaraju interesovanjima korisnika.

Mehanizmi bezbednosne podrške koji sprečavaju prevare:

Neophodni su za pravilno funkcionisanje stranica i prikazivanje sadržaja Proizvoda Neana Digitalna Agencija Beograd, i omogućavaju da se krećete kroz njih.

Unapređenje funkcionalnosti

Pamćenje Vaših podešavanja i izbora (npr. Korisničko ime, region u kome se nalazite, preferencije, jezik i istorija komunikacije) sa ciljem da Vam pružimo više relevantnih sadržaja i usluga. Takođe, kolačići Vam omogućavaju da gledate video zapise i koristite alate sa društvenih mreža, i pružaju Vam pomoć pri popunjavanju formulara.

U cilju poboljšanja funkcionalnosti, Proizvod Neana Digitalna Agencija Beograd koristi podatke o aktivnostima na našim sajtovima, geolokacijske podatke i demografske podatke – te se podaci objedinjuju i tako se pravi segment grupnog ponašanja korisnika, a kojim se ni na koji način ne vrši identifikacija pojedinačnog ličnog podatka korisnika.

Reklamne poruke

Prikupljanjem podataka isporučujemo Vam one oglasne poruke koje su zasnovane na Vašoj aktivnosti, Vašim interesovanjima, navikama, a istovremeno vodimo računa da se ista reklamna poruka bezrazložno ne ponavlja, sve u cilju neophodne analitike i merenja.

Kako bi se optimalno predstavila reklamna poruka određenoj ciljnoj grupi korisnika, postoji mogućnost da Vaše podatke koristimo i u delu koji se odnosi na veb istoriju, kao i geolokacijski i demografski podaci. Vaši podaci mogu da se ukrštaju sa demografskim podacima koje ste nam ranije ostavili prilikom registracije za naše usluge. Objedinjeni podaci se prikupljaju tako da lična identifikacija korisnika nije moguća, s tim da takvi podaci mogu biti korišćeni od strane Neana Digitalna Agencija Beograd. Reklamni kolačići takođe omogućavaju merenje efikasnosti reklamnih kampanja.

Reklamacije:

Imate pravo na reklamaciju na pružene Usluge. Reklamacije se dostavljaju elektronskim putem na adresu office@e-zdravlje.rs